Gɪả ᵴư Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ʜé ʟộ Đɪềɴ Qᴜâɴ ʟà “ᴛʀùᴍ ᴄᴜốɪ” ᴋêɴʜ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ ᴄó ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ đăɴɢ ᴋý

Gɪả ᵴư Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ʜé ʟộ Đɪềɴ Qᴜâɴ ʟà “ᴛʀùᴍ ᴄᴜốɪ” ᴋêɴʜ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ ᴄó ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ đăɴɢ ᴋý

Về ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄáᴄ ᴋêɴʜ ʀɪêɴɢ ᴛʀêɴ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ, Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ đượᴄ ᴄʜú ý ɴʜờ ᴠɪệᴄ “𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ Tʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ” đɪ Tʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴍùᴀ 𝟻 ᴠà ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ǫᴜáɴ ǫᴜâɴ, ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ ᴄả 𝟸 ᴠòɴɢ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴛɪềɴ ᴛʜưởɴɢ 𝟹𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Kêɴʜ ᴄủᴀ “𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ” ɴàʏ đã đượᴄ đổɪ ᴛʜàɴʜ “Tʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ”, đăɴɢ ᴛảɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴơɪ đâʏ, ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠớɪ ʜơɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ đăɴɢ ᴋý ᴋêɴʜ.

Cʜú ý đɪềᴜ ɴàʏ, ɴếᴜ ᴛʀướᴄ đâʏ, ở ᴘʜầɴ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ ᴠề “𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ” ᴄó để ʟạɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ để ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ, ᴛàɪ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜú ᴛɪểᴜ ᴛʜì ᴍớɪ đâʏ, ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ đã ʙị xóᴀ sạᴄʜ.

Về ᴠɪệᴄ ɴàʏ, Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ – đạɪ ᴅɪệɴ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “Kêɴʜ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ 𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ ᴅᴏ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋʜáᴄ ǫᴜảɴ ʟý. Pʜíᴀ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ɴắᴍ đượᴄ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đã ʙị xóᴀ”. Vậʏ “ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋʜáᴄ” ở đâʏ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàᴏ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ TNHH ɢɪảɪ ᴛʀí Đɪềɴ Qᴜâɴ?

Tʜậᴛ ᴋʜó đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴋʜáᴄ! Kʜôɴɢ ᴛʜể ɴóɪ Đɪềɴ Qᴜâɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ “Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ” ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà “ᴄʜùᴀ” ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ sɪɴʜ sốɴɢ ở đâʏ ᴄʜỉ ʟà ɢɪả sư, ɢɪả ɴɪ, ɢɪả ᴛɪểᴜ.

Tʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄó ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ Tʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴍùᴀ 𝟻 ᴠà ᴍùᴀ 𝟼 ᴛʜì “ᴛɪểᴜ ɴɪ ᴄô” Hᴜʏềɴ Tʀâɴ đã ᴅíɴʜ ᴠàᴏ ʟùᴍ xù ở ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ Tʜᴇ Vᴏɪᴄᴇ Yᴏᴜɴɢsᴛᴇʀs 𝟸𝟶𝟷𝟺 xảʏ ʀᴀ ᴄᴜộᴄ ᴛ.ʀ.ᴀ.ɴ.ʜ ᴄ.ã.ɪ ɢɪữᴀ Qᴜᴀɴɢ Lê ᴠà Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴋʜɪ ʜᴀɪ “ɴʜà sư” Hᴏàɴ Nɢᴜʏêɴ ᴠà Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ Tᴜʏệᴛ đỉɴʜ ᴍᴜsɪᴄ ᴄᴀ 𝟸𝟶𝟷𝟽, ʜòᴀ ᴛʜượɴɢ Tʜíᴄʜ Mɪɴʜ Tʜɪệɴ – Tʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴛʀị sư Gɪáᴏ ʜộɪ Pʜậᴛ ɢɪáᴏ (GHPG) ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴄʜí:

“Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ” ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄʜùᴀ. Hᴀɪ ɴɢườɪ ᴄó ᴛêɴ Lê Tʜᴀɴʜ Hᴏàɴ Nɢᴜʏêɴ ᴠà Lê Tʜᴀɴʜ Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ ɢɪả ᴅạɴɢ ɴʜà ᴛᴜ ᴠà ᴄó ᴠɪệᴄ ʟàᴍ sᴀɪ ᴛʀáɪ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ, sự ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀᴀɴɢ ᴄủᴀ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ.

Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ʙᴀɴ ᴛʀị sự ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴍà ᴛăɴɢ ɴɪ, ᴘʜậᴛ ᴛ.ử ᴛʜᴜầɴ ᴛʜàɴʜ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đềᴜ ʀấᴛ ʙứᴄ xúᴄ. Cʜíɴʜ ᴠì ᴠậʏ, ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ Sᴇɴ Vàɴɢ đã ᴘʜảɪ xɪɴ ʟỗɪ, ʜᴀɪ ɴʜà sư Hᴏàɴ Nɢᴜʏêɴ ᴠà Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ đã ᴘʜảɪ ᴅừɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴄʜơɪ.

Sᴀɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, Đɪềɴ ǫᴜᴀɴ ʟạɪ sảɴ xᴜấᴛ “Tʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ᴅàɪ” ᴠớɪ sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ “𝟻 ᴄʜủ ᴛɪểᴜ” đếɴ ᴛừ “ᴄʜùᴀ” ʙồɴɢ ʟᴀɪ! Qᴜᴀ ᴛᴀʏ “ᴛʀùᴍ” ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ Đɪềɴ Qᴜâɴ, 𝟻 ᴄʜáᴜ ʙé đượᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ʀộɴɢ ʀãɪ ʟà “(𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ ᴍ.ồ ᴄ.ô.ɪ đượᴄ ᴄ.ư.ᴜ ᴍᴀɴɢ ʙởɪ ʜòᴀ ᴛʜượɴɢ Tʜíᴄʜ Tâᴍ Đứᴄ (ᴛêɴ ᴛʜậᴛ ʟà Lê Tùɴɢ Vâɴ) ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ sốɴɢ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ɴàʏ đềᴜ ʟà sư ᴛʜầʏ, sư ᴄô, ᴄʜú ᴛɪểᴜ!”

Sứᴄ ᴍạɴʜ ᴄủᴀ “ᴛʀùᴍ” ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ Đɪềɴ Qᴜâɴ ʟàᴍ áᴛ đɪ ɴʜữɴɢ ᴘʜảɴ đốɪ, ᴋể ᴄả ʙằɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ᴄủᴀ Gɪáᴏ ʜộɪ Pʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ. Cʜᴏ đếɴ ɢɪờ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠẫɴ ᴄòɴ ʟưᴜ ɴʜữɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴠề ᴠụ ʟùᴍ xùᴍ ɴàʏ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴅừɴɢ ᴘʜáᴛ sóɴɢ. Tᴜʏ ᴠậʏ, Đɪềᴜ ǫᴜâɴ ᴠẫɴ ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴄʜí.

“Cáᴄ ʙé ᴄó ʜộ ᴋʜẩᴜ, ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ, ɴɢườɪ ɢɪáᴍ ʜộ đàɴɢ ʜᴏàɴɢ. ʙởɪ ᴠậʏ, Đɪềɴ Qᴜâɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ᴘʜảɪ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ. Cʜỉ ᴄó ᴠàɪ ᴠấɴ đề xảʏ ʀᴀ ɢầɴ đâʏ ᴛʜì đó ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟớɴ, ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ 𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ ʜᴀʏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ. ᴍọɪ ᴛʜứ đềᴜ ᴄó ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ᴀɪ ʟàᴍ sᴀɪ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ. Tʀẻ ᴄᴏɴ ᴄó ᴛộɪ ᴛìɴʜ ɢì đâᴜ ᴍà ʙắᴛ ᴄʜúɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟớɴ”.

Đó, ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ “Tʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ” ᴄủᴀ ᴍùᴀ 𝟼 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴀɪ ᴛậɴ ᴍắᴛ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴛấᴍ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ sɪɴʜ, ɢɪấʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ ᴄủᴀ 𝟻 ʙé, ɴɢᴏàɪ ôɴɢ Đɪềɴ Qᴜâɴ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ.

Tʀêɴ “ɢɪấʏ ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ”, “ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ sɪɴʜ” đềᴜ ɢʜɪ ʀõ ᴛêɴ ɴɢườɪ ᴍẹ. Ấʏ ᴠậʏ ᴍà ôɴɢ Đɪềɴ Qᴜâɴ ᴠẫɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄáᴄ ʙé ʟà ᴛʀẻ ᴍ.ồ ᴄ.ô.ɪ! Dù đã ʙɪếᴛ “Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ” ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄʜùᴀ ɴʜưɴɢ Đɪềɴ Qᴜâɴ ᴠẫɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ 𝟻 ᴄʜáᴜ ʙè “𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ”! Đàɪ PTTH TP.HCM (HTV) ᴠẫɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄʜɪếᴜ ᴄáᴄ ᴘʜóɴɢ sư “𝟻 ᴄʜú ᴛɪểᴜ”.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ ᴄʜủ Đɪềɴ Qᴜâɴ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴘʜó ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ Kʜươɴɢ Dừᴀ ᴋʜôɴɢ íᴛ ʟầɴ ᴠề ᴛậɴ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ǫᴜᴀʏ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ǫᴜảɴɢ ʙá ʟ.ừ.ᴀ đ.ả.ᴏ ᴠề ʜᴏᴀ ưᴜ đàᴍ ʜᴏặᴄ “ᴛᴜ ʟɪềɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜậᴛ” ᴠà ᴄáᴄ ᴘʜéᴘ ʟạ ᴄủᴀ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ.

Từ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʜᴏàɪ ɴɢʜɪ: Đɪềɴ Qᴜâɴ ᴄố ý ᴄùɴɢ “Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ” ʟ.ừ.ᴀ đ.ả.ᴏ!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *